JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA, PROJEKATA I JAVNIH POTREBA SREDSTVIMA PRORAČUNA OPĆINE VIŠNJAN ZA 2018. GODINU

Temeljem članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine, broj 26/15), članka 88. st.3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst),  članka 13. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan 05/15), te članka 1. i 2. Odluke o raspisivanju javnog natječaja za financiranje programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Višnjan od 1.3.2018. godine, Općinski načelnik Općine Višnjan raspisuje Javni natječaj za financiranje programa, projekata i javnih potreba iz proračuna Općine Višnjan za 2018. godinu.

Natječajnu dokumentaciju može preuzeti u nastavku:

Uredba : https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_03_26_546.html

Pravilnik-o-financiranju-programa-proj-glasnik-opcine-visnjan-broj-05_151

Odluka-o-raspisivanju-javnog-natjecaja

Tekst-javnog-natjecaja

Upute-za-prijavitelje

Opisni-obrazac-OPO

Obrazac-proracuna-OPR

Obrazac-izjave-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja-DF

Popis-priloga-koje-je-potrebno-priloziti-uz-prijavu

Obrazac-za-procjenu-kvalitete_vrijednosti-programa-ili-projekta-OK

Obrazac-ugovora-o-financiranju

Obrazac-za-opisni-izvjestaj-OPI

Obrazac-za-financijski-izvjestaj-FINI

Skip to content