Javni natječaj – DV Višnjan

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN  10/97, 107/07 i 94/13) te članka 35. Statuta Dječjeg vrtića Višnjan, Upravno vijeće na sjednici održanoj 28. srpnja 2014. godine donosi odluku o raspisivanju

JAVNOG NATJEČAJA :

– za radno mjesto stručnog suradnika psihologa / pedagoga na neodređeno, nepuno radno

vrijeme od 16 sati tjedno počevši s danom  1. rujna 2014. godine

– za radno mjesto odgojitelja – pripravnika (osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog

odnosa) puno radno vrijeme  u trajanju od 12 mjeseci (početak rada  nakon dobivanja

pozitivne ocjene Hrvatskog zavoda za zapošljavanje) – 2 radna mjesta

– za radno mjesto spremača na neodređeno puno radno vrijeme od 40 sati tjedno počevši s

danom 1. rujna 2014. godine

 

Uz prijavu potrebno je priložiti:

– presliku diplome/uvjerenja o stečenoj stručnoj spremi

– potvrdu o položenom stručnom ispitu (za stručnog suradnika)

– životopis i zamolbu za prijem

– uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od dana objave natječaja)

– dokaz o radnom iskustvu

– preslik osobne iskaznice

 

Prijavljeni kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (”Narodne novine”, broj 10/97, 107/07 i 94/13)

 

Odgojno – obrazovni radnici moraju zadovoljavati uvjete propisane člankom 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i člankom 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( NN 133/97).

Spremač mora ispunjavati uvjete propisane člankom 8. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( NN 133/97).

Prijave o dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se poštom u zatvorenoj omotnici na adresu: Dječji vrtić Višnjan, Jože Šurana bb, 52463 Višnjan – Visignano, u roku od 15 dana od objave natječaja s naznakom: „ Prijava na natječaj za odgojno – obrazovne i ostale radnike“

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se prijavljenim kandidatom. Osobi se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. Osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv te obavijesti.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Posl. broj: V/2014-7

 

Predsjednik Upravnog vijeća

Predrag Brkić v.r.

Skip to content