J A V N I P O Z I V za sufinanciranje troškova boravka djece s područja Općine Višnjan u vrtićima drugih registriranih osnivača

Temeljem članka 58. Statuta Općine Višnjan (“Službeni glasnik Općine Višnjan” broj 1/21.) i Odluke o sufinanciranju troškova boravka djece s područja Općine Višnjan u vrtićima drugih registriranih osnivača KLASA: 024-01/23-01/32, URBROJ:2163-38-1-23-20-4,  donesene na sjednici Općinskog vijeća Općine Višnjan, dana 26. listopada 2023. godine, Općinski načelnik objavljuje sljedeći

J A V N I   P O Z I V

za sufinanciranje troškova boravka djece s područja Općine Višnjan u vrtićima drugih registriranih osnivača

 1. PREDMET

Predmet ovog Javnog poziva je sufinanciranje troškova boravka djece s područja Općine Višnjan u  registriranim vrtićima ili obrtima za obavljanje djelatnosti dadilje, roditeljima s prebivalištem na području Općine Višnjan koji imaju potrebu za programom predškolskog odgoja za svoju djecu, a koja nisu upisana u Dječji vrtić Višnjan.

2. VISINA NOVČANE POMOĆI

Visina novčane pomoći za sufinanciranje troškova boravka djece s područja Općine Višnjan u vrtićima drugih registriranih osnivača iznosi 250,00 eura mjesečno po djetetu, odnosno 125,00 eura u slučaju da samo jedan roditelj ima prebivalište na području Općine Višnjan.

3. PRIHVATLJIVI PODNOSITELJI ZAHTJEVA

Pravo na sufinanciranje troškova boravka djece s područja Općine Višnjan u registriranim vrtićima ili obrtima za obavljanje djelatnosti dadilje mogu ostvariti roditelji odnosno skrbnici (korisnici usluga dječjih vrtića) pod slijedećim uvjetima koji moraju biti ispunjeni kumulativno i to kako slijedi:

  • dijete i oba roditelja/skrbnika moraju imati prebivalište u Općini Višnjan
  • dijete mora imati prebivalište na području Općine Višnjan;
  • oba roditelja, skrbnik ili samohrani roditelj moraju imati prebivalište na području Općine Višnjan najmanje 6 (šest) mjeseci prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava iz ove Odluke;
  • oba roditelja, skrbnik ili samohrani roditelj moraju biti zaposleni;
  • sve obveze prema Općini Višnjan po bilo kojoj osnovi trebaju biti podmirene
  • u slučaju da samo jedan roditelj ima prebivalište na području Općine Višnjan odobrava se sufinanciranje od 125 eura mjesečno.

Općina Višnjan sufinancira troškove smještaja djece u registriranim vrtićima ili obrtima za obavljanje djelatnosti dadilje u iznosu od 250 eura (dvjestopedeseteura) mjesečno po djetetu, a ostatak do pune cijene smještaja u vrtićima snosit će roditelji, skrbnik odnosno samohrani roditelj.

4. PODNOŠENJE ZAHTJEVA I OBVEZNA DOKUMENTACIJA

Zahtjev za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova boravka djece s područja Općine Višnjan u vrtićima drugih registriranih osnivača podnosi se na sljedeći način:

  • putem elektroničke pošte: opcina-visnjan@visnjan.hr
  • osobnom dostavom ili putem pošte na adresu: Općina Višnjan, Trg slobode 1, 52463 Višnjan

Korisnici usluga u registriranim vrtićima ili obrtima za obavljanje djelatnosti dadilje obvezni su Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Višnjan u svrhu ostvarivanja prava iz ove Odluke podnijeti pisani zahtjev uz prilaganje sljedećih isprava:

– uvjerenje o prebivalištu za dijete koje se upisuje;

– preslika osobne iskaznice za oba roditelja (skrbnika), odnosno samohranog roditelja;

– potvrdu poslodavca o zaposlenju za oba roditelja, skrbnika odnosno samohranog roditelja;

– rodni list djeteta;

– ugovor ili potvrdu dječjeg vrtića da je dijete upisano u isti;

jesu li obveze prema Općini Višnjan podmirene utvrditi će Jedinstveni upravni odjel po zaprimanju zahtjeva za sufinanciranjem usluga u registriranim vrtićima ili obrtima za obavljanje djelatnosti dadilje.

Rok za podnošenje zahtjeva je do petka 01. prosinca 2023. godine, poštom ili neposrednom predajom najkasnije do 14:00 sati na adresu: Općina Višnjan, Trg slobode 1, 52463 Višnjan-Visignano.

5. OPĆE ODREDBE

Općina Višnjan zadržava pravo provjere dostavljenih podataka. Prilikom obrade podnesenih zahtjeva može se od podnositelja zahtjeva zatražiti pojašnjenje dostavljene dokumentacije.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Angelo Mattich, v.r.

Skip to content