DV VIŠNJANA – NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJA

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), članka 35. Statuta Dječjeg vrtića Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan 02/2018), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Višnjan raspisuje

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta u Dječjem vrtiću Višnjan:

a) odgojitelj/ica
– 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme do povratka radnice s bolovanja/rodiljnog dopusta
Kandidati trebaju ispunjavati uvjete za odgojitelja/icu sukladno članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07 i 94/13, 98/19).
Uz pisanu prijavu na natječaj koja treba biti vlastoručno potpisana, kandidati trebaju priložiti priloge kako slijedi:
• životopis
• dokaz o državljanstvu
• dokaz o stručnoj spremi:
a) VSS, završen diplomski sveučilišni ili diplomski specijalistički studij za odgojitelja predškolske djece – magistar ranog i predškolskog odgoja ili specijalist -odgojitelj predškolske djece, b) VŠS, završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece – stručni prvostupnik predškolskog odgoja, odnosno studij za odgojitelja predškolske djece kojim je stečena VŠS u skladu s ranijim propisima
• dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz koji ispunjavanju sukladno članku 32. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (NN br. 133/97, 4/98)
• dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07i 94/13, 98/19): a) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak
(članak 25. stavak 2.) ne starije od 30 dana od objave natječaja, b) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (članak 25. stavak 4.) ne starije od 30 dana od dana objave natječaja, c) potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ne starije od 30 dana od objave natječaja,
• potvrdu iz elektroničke baze podataka HZMO o dosadašnjem radnom iskustvu
• vlastoručno ispunjenu i potpisanu privolu za prikupljanje osobnih podataka
Prije sklapanja ugovora o radu, izabrani kandidat dužan je priložiti uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova, te izvornike ili ovjerene preslike traženih dokumenata.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti po posebnom Zakonu pri zapošljavanju, uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i preslike potrebne dokumentacije prema posebnom Zakonu.
Informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju kandidata koji se pozivaju na pravo prednosti po Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) dostupni su na mrežnim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja, poveznice:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti kod zasnivanja radnog odnosa ima prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Na natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola (članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17)).
Urednom prijavom smatrat će se pravovremeno prispjele prijave kandidata koji ispunjavaju uvjete natječaja te prijave koje sadržavaju sve tražene podatke i priloge. Osobe koje se prijave na natječaj, a prijava nije uredna, pravodobna ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, neće se smatrati prijavljenim kandidatom te na istu ne postoji mogućnost podnošenja pravnog lijeka.
Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića na adresu: Dječji vrtić Višnjan, Jože Šurana 2/a, 52463 Višnjan s naznakom: “Natječaj za radno mjesto – ne otvaraj“
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana izbora.
Sve pristigle prijave bit će zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim zakonskim propisima, Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva (NN 55/16) i odluka voditelja obrade.
Predsjednik Upravnog vijeća:
Peter Poletti

Natječaj za odgojitelja

Skip to content