DV VIŠNJAN – JAVNI POZIV – PREDŠKOLA

DJEČJI VRTIĆ VIŠNJAN

Jože Šurana 2/a, 52463 Višnjan – Visignano

Tel: 052/449 472;091/4490005

OIB: 32498325979

KLASA: UP/I: 034-04/21-01/07

URBROJ: 2167/03-54-31-21-02-01

U Višnjanu – Visignano, 30. rujna 2021. godine

 

Na temelju članka 23a stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) te Odluke o objavi javnog poziva za uključivanje djece u obvezni Program predškole u Dječjem vrtiću Višnjan u pedagoškoj godini 2021./2022. (KLASA: 601-03/21-03/08, URBROJ: 2167/03-54-31-21-02-05 od 30.09.2021.), Dječji vrtić Višnjan objavljuje

 

JAVNI POZIV

za uključivanje djece u obvezni Program predškole u Dječjem vrtiću Višnjan

u pedagoškoj godini 2021./2022.

(djeca koja nisu polaznici Dječjeg vrtića Višnjan

rođena od 01.04.2015. do 31.03.2016.god.)

Prijave i upisi u Program predškole održavat će se od 06. do 15. listopada 2021. godine u Dječjem vrtiću Višnjan od 9 do 15 sati uz prethodnu najavu na broj telefona 091/4490005, ili elektroničkim putem na adresu elektroničke pošte v.mladinov@visnjan.hr

Za upis djeteta u Program predškole potrebno je priložiti:

– Zahtjev za upis u obvezni Program predškole

– izvadak iz matice rođenih ili rodni list s OIB-om djeteta (preslika)

– liječnička potvrda o obavljenom sistematskom pregledu djeteta prije upisa u dječji vrtić od ovlaštenog liječnika

– dokaz o prebivalištu djeteta i roditelja, ne starije od 30 dana od dana podnošenja Zahtjeva

– zdravstvena i/ili druga dokumentacija za djecu s teškoćama u razvoju (preslika) ili osobne iskaznice (oba) roditelja/skrbnika (preslika)

– Iskaznicu imunizacije djeteta (preslika i izvornik na uvid) Povjerenstvo za upis djece razmotrit će pristigle zahtjeve i objaviti listu reda prvenstva upisa u Dječji vrtić Višnjan do 29. listopada 2021. godine na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića i Općine Višnjan te na službenim mrežnim stranicama Općine Višnjan. Rezultati upisa bit će objavljeni na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Višnjan.

Roditelji/skrbnici čiji su zahtjevi za upis djece u vrtić odbijeni, a koji smatraju da su u postupku upisa povrijeđena njihova prava, mogu podnijeti prigovor u roku od 15 dana od dana objave rezultata upisa na oglasnim pločama vrtića Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Višnjan.

 

Ravnateljica:

Valentina Mladinov, prof.

javni-poziv-predskola

zahtjev-predskola

Skip to content