Dječji vrtić Višnjan- Odluka o poništenju dijela natječaja za izbor radnika

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Višnjan na III. sjednici održanoj 27. rujna 2018. godine donijelo je

 

O D L U K U

o

poništenju dijela natječaja za izbor radnika

 

I. Poništava se natječaj za radna mjesta KLASA:601-03/18-01/02 URBROJ:2167/03-54-31-18-09 od 3. rujna 2018. godine   za popunu radnih mjesta      zdravstvenog voditelja/ zdravstvene voditeljice  u Dječjem vrtiću Višnjan, odgojitelja djece rane i predškolske dobi istručni suradnik-pedagog ili edukacijski rehabilitator

u dijelu koji glasi:

2. stručnog suradnika-pedagoga ili edukacijskog rehabilitatora (1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme (12 sati tjedno) do 31. kolovoza 2019. godine

II. Navedeni natječaj u ostalom dijelu se ne poništava.

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Na sjednici Upravnog vijeća 27. rujna 2018. godine donijeta je odluka o profesionalnom profilu stručnog suradnika koji najbolje odgovara razvojnim potrebama Vrtića- pedagogu. U skladu sa stvarnim potrebama odgojno obrazovnog rada Upravno je vijeće također donijelo odluku da se poveća broj sati rada stručnog suradnika pedagoga. Iz razloga što donijete odluke nisu usklađene sa objavljenim natječajem za radna mjesta od 3. rujna 2018. godine donosi se odluka kao u izreci te se objavljuje novi natječaj za radno mjesto stručnog suradnika pedagoga na određeno nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno.

 

KLASA:601-03/18-01/03

URBROJ:2167/03-54-31-18-21

Višnjan – Visignano, 27. rujna 2018. godine

 Predsjednik Upravnog vijeća

            Peter Poletti, v.r.

Skip to content