DJEČJI VRTIĆ VIŠNJAN – NATJEČAJI ZA RADNA MJESTA

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), članka 35. Statuta Dječjeg vrtića Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan 02/2018) te odluke Upravnog vijeća KLASA: 601-03/21-03/05, URBROJ: 2167/03-54-31-21-02-05 od 21.07.2021.) Dječji vrtić Višnjan raspisuje

NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta u Dječjem vrtiću Višnjan:

a)  odgojitelja/ice djece rane i predškolske dobi

–  2 izvršitelja/ice na neodređeno puno radno vrijeme

–  3 izvršitelja/ice na određeno puno radno vrijeme do 31.08.2022. godine

–   2 izvršitelja/ice na određeno puno radno vrijeme do 31.08.2022. godine (s početkom rada u listopadu 2021. godine)

b)  zdravstveni voditelj/ica

–  1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme (4 sata tjedno) do 31. kolovoza 2022. godine

c)  pomoćni radnik/ica u kuhinji

–  1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme do 31. kolovoza 2022. godine

d)  spremač/ica

–   1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno) do 31. kolovoza 2022. godine (s početkom rada u listopadu 2021. godine)

 

UVJETI ZA SVA RADNA MJESTA:

Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću („Narodne novine“ broj 133/97):

–   utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta sukladno članku 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju;

–  da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

 

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

–  životopis,

–  domovnicu,

–  dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme (diplomu/svjedodžbu),

–    dokaz o položenom stručnom ispitu (za određena radna mjesta u skladu sa naznačenim uvjetima),

–  uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ne starije od 6 mjeseci (potvrda o nekažnjavanju),

–  uvjerenje liječnika primarne zdravstvene zaštite o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za obavljanje poslova za radno mjesto za koje se kandidat/kinja javlja

–   vlastoručno napisanu i potpisanu izjavu kandidata da za prijem u radni odnos ne postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19),

–     elektronički zapis o radno pravnom statusu (ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

–  ostali dokazi sukladno uvjetima navedenim za određeno radno mjesto

–    vlastoručno ispunjenu i potpisanu privolu za prikupljanje osobnih podataka objavljenu u privitku Natječaja na službenoj internetskoj stranici Dječjeg vrtića Višnjan (www.visnjan.hr).

 

DODATNO :

a)  Odgojitelja djece rane i predškolske dobi:

–  završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij predškolskog odgoja, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima ili završen sveučilišni diplomski studij ili diplomski specijalistički studij predškolskog odgoja

–  položen stručni ispit

b)  zdravstveni voditelj/ica

–   završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij sestrinstva, odnosno studij kojim je stečena viša stručna sprema u djelatnosti sestrinstva u skladu s ranijim propisima ili završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij sestrinstva

c)  Pomoćni radnik u kuhinji

 –     NSS, ugostiteljskog smjera, osnovna škola, osposobljavanje za rad u kuhinji, 1 godina iskustva na tim poslovima

 

Kandidati koji će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba koja u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje prava u skladu s odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017) dužna je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te:

a)  rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata ne stariju od šest mjeseci (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka c) i e) do k) i članka 102. stavka 1. točaka c) i e) do k))

b)   dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana (u slučaju iz članka 101. stavka 1. i članka 102. stavka 1. Zakona)

c)    presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja

d)   dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi

e)   potvrdu poslodavca da radno mjesto osobe iz članka 101. stavka 1. i članka 102. stavka 1. Zakona ne odgovara njegovoj stručnoj spremi (u slučaju iz članka 101. stavka 2. i članka 102. stavka 2. Zakona)

f)  presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu iz članka 107. Zakona ili prava na zajamčenu minimalnu naknadu (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka g), h), i), j) i

k) i članka 102. stavka 1. točaka g), h), i), j) i k) Zakona)

g) potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske (kada se prijavljuju osobe iz članka 101. stavka 1. točaka f), i) i k) i članka 102. stavka 1. točaka f), i) i

k) Zakona)

h)  rodni list (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k) i članka 102. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k))

i)     rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b) i d) i članka 102. stavka 1. točaka a), b) i d)).

Navedeni stavci:a) b) c) d) e) f) g) h) i) odnose se na odredbe Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Navedeni popis dokaza može se preuzeti sa: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Svi traženi dokumenti prilažu se u preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

Prije zasnivanja radnog odnosa poslodavac će izabranog kandidata uputiti na utvrđivanje radne sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.

Na natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola (čl. 13. st. 2 Zakona o ravnopravnosti spolova (“Narodne novine”, broj 82/08).

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i web stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića na adresu: Dječji vrtić Višnjan, Jože Šurana 2/a, 52463 Višnjan s naznakom: “Natječaj za radno mjesto“

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana izbora.

KLASA: 100-02/21-01/05 URBROJ: 2167/03-54-31-21-02-01

Višnjan – Visignano, 26.07.2021. godine

Predsjednik Upravnog vijeća: Peter Poletti v.r.

Natječaji

Skip to content