Dječji vrtić Višnjan- NATJEČAJ za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br.10/97, 107/07 i 94/13) te članka 1. Zakona o poticanju zapošljavanja (NN br. 57/12 i 120/12) Dječji vrtić Višnjan sukladno Odluci Upravnog vijeća KLASA:601-03/18-01/03, URBROJ:2167/03-54-31-18-17 objavljuje

NATJEČAJ

za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Za radno mjesto: ODGOJITELJA

UVJETI:

Osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 30 dana koje nemaju više od 12 mjeseci evidentiranog staža u zvanju za kojeg su se obrazovala, bez obzira na ukupno evidentiran staž u mirovinskom osiguranju.

Poslove odgojitelja djece od navršenih šest mjeseci života do polaska u osnovnu školu može obavljati osoba koja je završila preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i osoba koja je završila sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij odgovarajuće vrste.

Na oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.

PRIJAVI TREBA PRILOŽITI:

Životopis

Dokaz o stručnoj spremi

Domovnicu

Uvjerenje o nekažnjavaju (ne starije od 6 mjeseci)

 

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa obavlja se:

–          na temelju pisanog Ugovora o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa,

–          prema Programu stručnog osposobljavanja za rad,

–          pod vodstvom mentora

Polaznik stručnog osposobljavanja nema status službenika i nije u radnom odnosu.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i web stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića na adresu: Dječji vrtić Višnjan, Jože Šurana 2/a, 52463 Višnjan s naznakom: “Natječaj za SOR“.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i/ili urednu prijavu ili za koju se utvrdi da ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, neće se smatrati kandidatom prijavljenim na ovaj poziv. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom pozivu.

O rezultatima javnog poziva svi kandidati bit će obavIješteni pisanim putem.

 

KLASA:601-03/18-01/02

URBROJ:2167/03-54-31-18-08

Višnjan – Visignano, 14. kolovoza 2018. godine

Predsjednik Upravnog vijeće

            Peter Poletti v.r.

Skip to content