DJEČJI VRTIĆ VIŠNJAN – Natječaj za radno mjesto odgojitelja

Na temelju članka 26. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN  10/97, 107/07 i 94/13) te članka 35. Statuta Dječjeg vrtića Višnjan, Upravno vijeće na sjednici održanoj 23. prosinca  2013. godine donosi odluku o raspisivanju

JAVNOG NATJEČAJA

Za radno mjesto odgojitelja djece rane i predškolske dobi na određeno vrijeme – do povratka odgojitelja s korištenja  roditeljskog dopusta (puno radno vrijeme, 40 sati tjedno)

Pristupnici/ce na natječaj moraju ispunjavati uvjete iz članka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13).

Uz prijavu priložiti:

–        presliku domovnice

–        presliku diplome

–        presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu

–        vlastoručno napisanu izjavu kandidata/kinje da za prijem u radni odnos ne postoje zapreke iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

–        kratak životopis

Prijave na natječaj dostaviti u zatvorenoj omotnici  na adresu: Dječji vrtić Višnjan, Jože Šurana bb, 52463 Višnjan – Visignano u roku od 8 dana od dana objave natječaja, s naznakom: ”Za natječaj”. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Prije sklapanja ugovora o radu izabrani pristupnik dužan je priložiti uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova  i ovjerene preslike traženih dokumenata.

                                                                                                 Predsjednik Upravnog vijeća

                                                                                                            Angelo Mattich v.r.

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića Višnjan te na mrežnim stranicama Općine Višnjan dana 30. prosinca 2013. godine.

Skip to content