DJEČJI VRTIĆ VIŠNJAN-JAVNI POZIV za uključivanje djece u obvezni Program predškole u Dječjem vrtiću Višnjan u pedagoškoj godini 2020./2021.

 

Jože Šurana 2/a, 52463 Višnjan – Visignano

Tel: 052/449 472;091/4490005

OIB: 32498325979

KLASA: 601-08/20-01/08

URBROJ: 2167/03-54-31-20-01

 

U Višnjanu – Visignano, 02. listopada 2020. godine

 

Na temelju članka 23a stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) te Odluke o objavi javnog poziva za uključivanje djece u obvezni Program predškole u Dječjem vrtiću Višnjan u pedagoškoj godini  2020./2021. (KLASA: 601-03/20-01/07, URBROJ: 2167/03-54-31-20-04 od 30.09.2020.), Dječji vrtić Višnjan objavljuje

 

JAVNI POZIV

za uključivanje djece u obvezni Program predškole u Dječjem vrtiću Višnjan

u pedagoškoj godini  2020./2021.

(djeca koja nisu polaznici Dječjeg vrtića Višnjan

rođena od 01.04.2014. do 31.03.2015.god.)

 

Prijave i upisi u Program predškole održavat će se od 05. do 16. listopada 2020. godine u Dječjem vrtiću Višnjan od 9 do 15 sati uz prethodnu najavu na broj telefona 091/4490005, ili elektroničkim putem na adresu elektroničke pošte v.mladinov@visnjan.hr

 

Za upis djeteta u Program predškole potrebno je priložiti:

–          Zahtjev za upis u obvezni Program predškole

–          izvadak iz matice rođenih ili rodni list s OIB-om djeteta (preslika)

–          liječnička potvrda o obavljenom sistematskom pregledu djeteta prije upisa u dječji vrtić od ovlaštenog liječnika

–          dokaz o prebivalištu djeteta i roditelja, ne starije od 30 dana od dana podnošenja Zahtjeva

–          zdravstvena i/ili druga dokumentacija za djecu s teškoćama u razvoju (preslika) ili osobne iskaznice (oba) roditelja/skrbnika (preslika)

–          Iskaznicu imunizacije djeteta (preslika i izvornik na uvid)

Povjerenstvo za upis djece razmotrit će pristigle zahtjeve  i objaviti listu reda prvenstva upisa u Dječji vrtić Višnjan do 30. listopada 2020. godine na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića i Općine Višnjan te na službenim mrežnim stranicama Općine Višnjan. Rezultati upisa bit će objavljeni na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Višnjan.

 

Roditelji/skrbnici čiji su zahtjevi za upis djece u vrtić odbijeni, a koji smatraju da su u postupku upisa povrijeđena njihova prava, mogu podnijeti prigovor u roku od 15 dana od dana objave rezultata upisa na oglasnim pločama vrtića Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Višnjan.

 

 

Ravnateljica:

Valentina Mladinov, prof. psih.

08_02_zahtjev-za-upis-predskola

Skip to content