Dječji vrtić Višnjan- Javni natječaj za popunu radnog mjesta zdravstvenog/e voditelja/ice

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13),  članka 35. Statuta Dječjeg vrtića Višnjan- pročišćeni tekst (Službeni glasnik Općine Višnjan broj 4/2017) te odluke Upravnog vijeća KLASA:601-03/17-01/02 URBROJ:2167/03-54-31-17-20 od 25. listopada 2017. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Višnjan dana 26. listopada 2017. godine raspisuje

NATJEČAJ

 

za popunu radnog mjesta zdravstvenog voditelja u Dječjem vrtiću Višnjan:

 

– 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme (8 sati tjedno) do 31. kolovoza 2018. godine

 

UVJETI:

Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću („Narodne novine“ broj 133/97):

– završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij sestrinstva, odnosno studij kojim je stečena viša stručna sprema u djelatnosti sestrinstva u skladu s ranijim propisima, završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij sestrinstva ili Všs medicinska sestra;

– položen stručni ispit za višu medicinsku sestru;

– utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta sukladno članku 24.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju;

– odobrenje za samostalan rad

 

Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

– životopis,

– domovnicu,

– dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme (diplomu),

– dokaz o položenom stručnom ispitu,

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja  prijave ne vodi kazneni postupak ne starije od 6 mjeseci (potvrda o nekažnjavanju),

– vlastoručno napisanu i potpisanu izjavu kandidata da za prijem u radni odnos ne postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” 10/97, 107/07 i 94/13),

– elektronički zapis o radno pravnom statusu (ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).

Kandidati koji će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Svi traženi dokumenti prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

Prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat je dužan priložiti uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova zdravstvenog voditelja i sanitarnu iskaznicu.

Na natječaj se mogu prijaviti  kandidati oba spola (čl. 13. st. 2 Zakona o ravnopravnosti spolova  (“Narodne novine”, broj 82/08).

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se u roku od 15 dana od dana objave natječaja na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i web stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića na adresu: Dječji vrtić Višnjan, Jože Šurana 2/a, 52463 Višnjan s naznakom: “Natječaj za zdravstvenog voditelja“

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana izbora.

 

 

KLASA:601-03/17-01/05

URBROJ:2167/03-54-31-17-04

Višnjan – Visignano, 26. listopada 2017. godine

Predsjednik Upravnog vijeća

            Peter Poletti v.r.

 

 

 

 

 

Skip to content