Dječji vrtić Višnjan- Javni natječaj za popunu radnog mjesta osobnog/e asistenta/ice

Temeljem članka 26. st. 2. Zakona o Predškolskom odgoju i obrazovanju, članka 35. Statuta Dječjeg vrtića Višnjan te odluke Upravnog vijeća KLASA: 601-03/18-01/03 URBROJ: 2167/03-54-31-18-02 od 23. siječnja 2018. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Višnjan objavljuje

N A T J E Č A  J
za prijem na poslove osobnog asistenta – pomagač/ica u odgojno obrazovnom radu

-1 (jedan) M/Ž osoba za rad na određeno nepuno radno vrijeme najduže do 10.07.2018. godine

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati:
– uvjete iz članka 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju;
– završen prvi stupanj visokoškolskog obrazovanja (VŠS) pedagoškog studija ili srednjoškolsko
obrazovanje u četverogodišnjem trajanju (SSS);

Uz prijavu treba priložiti:
-životopis,
– presliku svjedodžbe/diplome,
– presliku osobne iskaznice,
– presliku izvoda iz knjige rođenih,
– uvjerenje o nekažnjavanju za kaznena i prekršajna djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju – ne starije od datuma objave natječaja,
– potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO

Kandidati koji će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
Da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba koja u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje prava u skladu s odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017) dužna je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te:
a) rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata ne stariju od šest mjeseci (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka c) i e) do k) i članka 102. stavka 1. točaka c) i e) do k))
b) dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana (u slučaju iz članka 101. stavka 1. i članka 102. stavka 1. Zakona)
c) presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja
d) dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi
e) potvrdu poslodavca da radno mjesto osobe iz članka 101. stavka 1. i članka 102. stavka 1. Zakona ne odgovara njegovoj stručnoj spremi (u slučaju iz članka 101. stavka 2. i članka 102. stavka 2. Zakona)
f) presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu iz članka 107. Zakona ili prava na zajamčenu minimalnu naknadu (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka g), h), i), j) i k) i članka 102. stavka 1. točaka g), h), i), j) i k) Zakona)
g) potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske (kada se prijavljuju osobe iz članka 101. stavka 1. točaka f), i) i k) i članka 102. stavka 1. točaka f), i) i k) Zakona)
h) rodni list (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k) i članka 102. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k))
i) rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b) i d) i članka 102. stavka 1. točaka a), b) i d)).
Navedeni stavci:a) b) c) d) e) f) g) h) i) odnose se na odredbe Zakona o hrvatskim braniteljima
iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Navedeni popis dokaza može se preuzeti sa:  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Svi traženi dokumenti prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.
Prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat je dužan priložiti uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti.
Prijava s traženom dokumentacijom dostavlja se poštom na adresu:
Dječji vrtić Višnjan, Jože Šurana 2/a, 52463 Višnjan u roku od 15 dana od objave natječaja, s naznakom “Natječaj za asistenta-pomagač/ica “.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima izbora pristupnici/ce će biti obaviješteni najkasnije u roku od 30  dana od isteka roka za podnošenje prijava.

KLASA:601-03/18-01/02
URBROJ:2167/03-54-31-18-02
Višnjan – Visignano, 29. siječnja 2018. godine

Predsjednik Upravnog vijeća

Peter Poletti v.r.

Skip to content