7. sjednica Općinskog vijeća Općine Višnjan

Na temelju članka 62. i članka 63. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan br. 1/2013.)  s a z i v a m

 

7. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VIŠNJAN

za 19. listopada 2017. godine (četvrtak) u 20,00 sati

u Palači Sincich, Trg P. Budicin 1

DNEVNI RED:

 1. Vijećnička pitanja
 2. Zaključak o usvajanju zapisnika sa 3., 4. 5. i 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Višnjan
 3. Izvješće o financijskom rezultatu na dan 30. 09. 2017. godine
 4. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Višnjan za 2017. godinu
 5. I. Izmjene i dopune Programa gradnje kapitalnih objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Višnjan za 2017. godinu
 1. I. Izmjene i dopune Programa održavanja kapitalnih objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Višnjan za 2017. godinu
 1. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi, sportu i tehničkoj kulturi za 2017. godinu
 2. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2017. godinu
 3. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju, školstvu i  obrazovanju za 2017. godinu
 1. Odluka o davanju suglasnosti za postupanje u  sudskim postupcima  u kojima je Općina Višnjan stranka
 2. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu/suvlasništvu Općine Višnjan
 3. Odluka o sufinanciranju troškova boravka djece s područja Općine Višnjan u talijanskim dječjim vrtićima
 4. Odluka o cijepanju i isključenju dijela k.č.br. 1279/2 k.o. Sveti Vital iz javnog dobra
 5. Odluka o cijepanju i isključenju dijela k.č.br. 2274/2 k.o. Sveti Vital iz javnog dobra
 6. Odluka o prihvaćanju Sporazuma o osnivanju javne ustanove Javna vatrogasna postrojba „Centar za zaštitu od požara Poreč“
 7. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Javne vatrogasne postrojbe, Centra za zaštitu od požara Poreč
 8. Odluka o davanju suglasnosti na Izvješće o radu i financijsko izvješće Javne vatrogasne postrojbe, Centra za zaštitu od požara Poreč za 2016. godinu
 9. Odluka o osnivanju Pučkog otvorenog učilišta
 10. Suglasnost na Odluku o IV. izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Višnjan
 11. Izvješće o prijavljenim projektima

 

Vijećnike pozivam da se sjednici odazovu u zakazano vrijeme te da eventualni izostanak opravdaju putem elektronske pošte na sljedeću adresu: opcina-visnjan@visnjan.hr

 

                                                                                   PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                                      Petar Radovan,v.r.

Materijali:

2-Zakljucak-usvajanje-zapisnika-sa-2-sjednice

-zapisnik-sa-3-redovne-sjednice

-zapisnik-sa-4-svecane-sjednice

-zapisnik-sa-5-redovne-sjednice

-zapisnik-sa-6-redovne sjednice

3-izvjesce-o-financijskom-rezultatu-na-dan-30-09-2017

4-i-izmjene-i-dopune-proracuna-za-2017-3-razina-s-obrazlozenjem

5-i-izmjene-i-dopune-2017-program-gradnje-ko

6-i-izmjene-i-dopune-2017-program-odrzavanja-objekta-ki

7-i-izmjene-i-dopune-2017-program-kultura

8-i-izmjene-i-dopune-2017-program-socijalna-skrb

9-i-izmjene-i-dopune-2017-program-predskolski-odgoj-i-skolstvo

10-odluka-o-davanju-suglasnosti-za-postupanje-opcina

11-odluka-o-prodaji-nekretnina-u-vlasnistvu-opcine-visnjan

12-odluka-o-sufinanciranju-talijanskih-djecjih-vrtica

13-odluka-o-cijepanju-i-iskljucenju-dijela-nekretnine-1279-2-iz-javnog-dobra

14-odluka-o-cijepanju-i-iskljucenju-dijela-nekretnine-2274-2-iz-javnog-dobra

15-odluka-o-prihvacanju-sporazuma-jvp

16-odluka-o-davanju-suglasnost-na-statu-jvp

17-odluka-o-davanju-suglasnost-na-izvjesce-o-radu-i-financijsko-izvjesce-jvp

18-odluka-o-osnivanju-puckog-otvorenog-ucilista-u-visnjanu

19-suglasnost-na-odluku-o-iv-izmjenama-i-dopunama-pravilnika-dv

20-izvjesce-o-prijavljenim-pojektima

Skip to content