5. sjednica Općinskog vijeća Općine Višnjan

Na temelju članka 62. i članka 63. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Višnjan (Službeni glasnik Općine Višnjan br. 1/2013.) s a z i v a m  

5. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VIŠNJAN

za 17. kolovoza 2017. godine (četvrtak) u 20,00 sati

u Palači Sincich, Trg P. Budicin 1

DNEVNI RED:

 1. Vijećnička pitanja

 2. Zaključak o usvajanju zapisnika sa druge sjednice Općinskog vijeća Općine Višnjan

 3. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Višnjan

 4. Odluka o zamjeni nekretnina

 5. Odluka o o kupnji zgrada izgrađenih na zemljištu u vlasništvu Općine Višnjan

 6. Odluka o davanju suglasnosti za postupanje u sudskim postupcima u kojima je Općina Višnjan stranka

 7. Odluka o davanju suglasnosti za postupanje u sudskom postupku trgovačkom društvu VIRA d.o.o.

 8. Odluka o davanju suglasnosti za postupanje u sudskom postupku trgovačkom društvu MONTENES d.o.o.

 9. Odluka o davanju suglasnosti za postupanje u postupku poreznog nadzora trgovačkog društva USLUGA VIŠNJAN d.o.o.

 10. Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu VIRA d.o.o. za prodaju građevinskog zemljišta u poslovnog zoni Višnjan- Milanezi

 11. Suglasnost na Odluku o izmjeni Statuta Dječjeg vrtića Višnjan

 12. Suglasnost na II. Odluku o izmjeni Statuta Dječjeg vrtića Višnjan

 13. Suglasnost na Pročišćeni tekst Statuta Dječjeg vrtića Višnjan

 14. Suglasnost na Odluku Upravnog vijeća o sklapanju Aneksa Ugovoru o radu sa ravnateljicom Dječjeg vrtića Višnjan

 15. Odluka o poništenju Ugovora o načinu i uvjetima povrata sredstava u Proračun Istarske županije za izgradnju ŽGCO “Kaštijun”

 16. Odluka o usklađenju odredbi za provođenje PPUO Višnjan sa PPU Istarske županije

 17. Izmjena i dopuna Odluke o raspolaganju zemljištem u zoni obuhvata Poslovne zone Višnjan – Milanezi

 18. Odluka o raspolaganju zemljištem u zoni obuhvata Poslovne zone Višnjan – Milanezi-pročišćeni tekst

 19. Odluka o donošenju Pravilnika o regulaciji prometa u Općini Višnjan

 20. Odluka o regulaciji prometa na području Općine Višnjan

 21. Odluka o osnivanju Pučkog otvorenog učilišta Višnjan

 22. Odluka o osnivanju Općinske knjižnice Višnjan

 23. Odluka o povećanju temeljnog kapitala trgovačkog društva VIRA d.o.o. unosom nekretnina

Vijećnike pozivam da se sjednici odazovu u zakazano vrijeme te da eventualni izostanak opravdaju putem elektronske pošte na sljedeću adresu: opcina-visnjan@visnjan.hr

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Petar Radovan, v.r.

Materijali:

Zakljucak-usvajanje-zapisnika-sa-2-sjednice

Zapisnik-za-2-redovne-sjednice-opcinskog-vijeca-opcine-visnjan

Odluka-o-prodaji-nekretnina-u-vlasnistvu-opcine-visnjan

Odluka-o-zamjeni-nekretnina

Odluka-o-o-kupnji-zgrada-izgradenih-na-zemljistu-u-vlasnistvu-opcine-visnjan

Odluka-o-davanju-suglasnosti-za-postupanje-opcina

Odluka-o-davanju-suglasnosti-za-postupanje-vira

Odluka-o-davanju-suglasnosti-za-postupanje-montenes

Odluka-o-davanju-suglasnosti-za-postupanje-usluga-visnjan-d-o-o

Odluka-o-davanju-suglasnosti-td-vira-za-prodaju-zemljista-u-poslovnoj-zoni-visnjan-milanezi

Suglasnost-na-odluku-o-izmjeni-statuta-djecji-vrtic

Suglasnost-na-odluku-o-ii-izmjeni-statuta-djecji-vrtic

Suglasnost-na-procisceni-tekst-statuta-djecji-vrtic

Statut-djecji-vrtic-procisceni-tekst-2017-godina

Suglasnost-na-odluku-upravnog-vijeca-o-sklapanju-aneksa-sa-ravnateljicom

Odluka-o-ponistenju-kastijun

Odluka-o-uskladenju-ppuo-visnjan-i-ppu-istarske-zupanije

Odluka-o-osnivanju-puckog-otvorenog-ucilista-u-visnjanu

Odluka-o-osnivanju-opcinske-knjiznice-visnjanu

Odluka-o-povecanju-temeljnog-kapitala-vira-d-o-o

Skip to content