Na temelju članka 23.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i članka 1. Pravilnika o sadržaju i trajanju porograma predškole, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Višnjan objavljuje

 

JAVNI POZIV

za uključivanje djece u Program predškole pri Dječjem vrtiću Višnjan

u pedagoškoj godini 2014./2015.

 

Dječji vrtić Višnjan poziva sve roditelje i skrbnike djece s prebivalištem na području Općine Višnjan, a koja su rođena u razdoblju od 01.04.2008. do 31.03.2009. godine i koja ne pohađaju redoviti program u predškolskoj ustanovi da izvrše prijavu i upis djeteta u Program predškole koji je obavezan za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu.

 

Prijave i upisi u Program predškole za predagošku godinu 2014./2015. vršit će se radnim danom od 28.10. do 14.11.2014. u vremenu od 8,00 do 15,00 sati u Dječjem vrtiću Višnjan, Jože Šurana bb, Višnjan- Visignano.

 

Za upis djeteta u Program predškole potrebno je priložiti:

 

  1. ispunjen obrazac zahtjeva (preuzima se u vrtiću ili na web stranicama Općine Višnjan)
  2. osobne iskaznice (oba roditelja) – preslike
  3. rodni list s OIB-om djeteta – preslika
  4. uvjerenje o prebivalištu oba roditelja i djeteta
  5. potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregleda predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić
  6. zdravstvena i/ili druga dokumentacija za djecu s teškoćama u razvoju- preslika

7.   iskaznicu cijepljenja – preslika

 

Roditelji/skrbnici su dužni ishodovati liječničko uvjerenje za dijete prije uključivanja u Program predškole.

 

Po okončanju prijava/upisa djece u Program predškole a najkasnije do 1.12.2014. godine, roditelji/skrbnici bit će obaviješteni o početku provedbe i trajanju Programa predškole.

 

Za sve dodatne informacije obratite se radnim danom od 8,00 do 15,00 sati na tel. 052/ 449 472, gsm: 091 449 0005 ili na mail adresu: a.bratovic@visnjan.hr.

 

Klasa: 601-01/14-01/01

Ur.broj: 2167/03-54-31/IX-8

Višnjan – Visignano, 27. listopada 2014. godine

 

 

 
   

Predsjednik Upravnog vijeća

Predrag Brkić

Skip to content